ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะตีแสกหน้า

ผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ / วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ (เรียบเรียง)

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ธรรมะตีแสกหน้า” เป็นงานเรียบเรียงธรรมนิพนธ์คัดสรรของพุทธทาสภิกขุที่มีการประยุกต์ใช้วรรณศิลป์เข้ากับเรื่องของพุทธศาสนาเพื่อให้เกิด “ภาษาธรรม” ที่มีพลังในการโน้มน้าวจิตใจได้อย่างซาบซึ้ง และเป็น “ปริศนาธรรม” ที่ท้าทายต่อการขบคิดพิจารณา